Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Piikkiön Veneseura. Epävirallisissa yhteyksissä nimestä voidaan käyttää lyhennettä Pi-Ve. Kotikunta on Kaarinan kaupunki.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyharrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesilläliikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja. Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen satamapaikkoja sekä kalastus- ja virkistysalueita.
3 §
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, nuorisojäseniä ja vuosijäseniä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä yksityisiä henkilöitä. Nuorisojäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella alle 18 vuotiaita nuoria. Nuorisojäsenyys voi kestää 23 ikävuoteen saakka.
Varsinaisia jäseniä ovat, jäsenmaksun maksettuaan, kipparijäsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Vähintään viisi vuotta perheenjäsenmaksua tai nuorisojäsenmaksua maksaneen jäsenen muuttaessa omaan talouteensa voi hallitus hakemuksesta hyväksyä hänet kipparijäseneksi ilman liittymismaksua.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kuitenkin siten, että hänet on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.
Vuosijäseneksi voi yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat syyskokouksessa päätetyn, varsinaista jäsenmaksua korkeamman jäsenmaksun. Vuosijäsenen littyessä veneseuran jäseneksi kolmen peräkkäisen vuosijäsenyysvuoden jälkeen, veloitetaan häneltä liittymismaksuna puolet siitä mitä syyskokous liittymismaksuksi on määrännyt.
Vuosijäsenellä ei ole äänivaltaa. Nuorisojäsenellä ei ole äänivaltaa, eikä laituripaikkaoikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia viimeistään helmikuun kuluessa suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.
5 §
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai jättää noudattamatta yhdistyksen tekemiä päätöksiä, ohjeita tai määräyksiä, taikka käyttäytyy muuten hyvien tapojen vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän saa tiedon päätöksestä, valittaa kirjallisesti hallitukselle ja saattaa näin asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamiseen tarvitaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä.
6 §
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) sekä viisi (5) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa sitä jotain määrättyä asiaa varten.
Veneseuran kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että parillisina vuosina on kaksi jäsentä ja parittomina vuosina kolme jäsentä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla.
7 §
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut toimihenkilöt nimittää ja tarvittavat toimikunnat asettaa sekä näiden ohjesäännöt vahvistaa yhdistyksen kokous.
8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
9 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit, tositteet, hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat sekä vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastajan on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.
10 §
Hallituksen tehtävänä on:
Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä ulospäin, tehdä sen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana.
Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat, panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset, hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
Hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä, hoitaa jäsenluetteloa ja koota määrätyt maksut.
Laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen, pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava 14 päivän kuluessa kokouksesta ja hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
11§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kolme. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa, kevätkokous toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 30 päivän kuluessa siitä, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.
12 §
Kutsu varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään 14 päivää ennen kokousta. Ilmoitustapa päätetään vuosittain syyskokouksen yhteydessä.
13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen järjestäytyminen. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase, toiminnantarkastajan antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Käsitellään muut työjärjestyksessä olevat asiat. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen järjestäytyminen. Käsitellään veneilykauden ohjelma. Käsitellään muut työjärjestyksessä olevat asiat. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
15 §
Syyskokouksessa käsiteltävät seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen.
Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma. Päätetään veneilykauden ohjelmasta.
Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien maksujen suuruus.
Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen kommodori tai varakommodori erovuoroisen tilalle.
Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Nimetään pykälässä 12 mainittu ilmoitustapa.
Käsitellään muut työjärjestyksessä olevat asiat.
Käsitellään muut esille tulevat asiat.
16 §
Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle tai esitettävä yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi.
17 §
Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kokouksesta.
18 §
Lukuun ottamatta pykälissä 5, 19 ja 20 mainittuja asioita ratkaistaan asiat kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
19 §
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
20 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus annetuista äänistä.
21 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
22 §
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.